JAARVERSLAG

 

Stadsmuseum

Hellevoetsluis

 

blz 1corr

 

 

 2019

          

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis. Hierin geven wij in vogelvlucht de belangrijkste activiteiten van het Stadsmuseum weer.
Het verslag is ingedeeld in de rubrieken Bewaren, Bewerken, Exposeren en Bedrijfsvoering.

 

Bewaren

Acquisitie

De collectie van het Stadsmuseum is ook dit jaar weer dankzij schenkingen en aankopen uitgebreid met een flink aantal voorwerpen, te weten foto’s, boeken en voorwerpen.  

Het Stadsmuseum is de schenkers – veelal (oud-) Hellevoeters – dan ook dankbaar voor deze schenkingen.

 

 

Blz 2B

 blz 2Acor

      

 

 

Het Buurtschap Vlotbrug                       Tussen Waterweg en Haringvliet

 

Depotruimte

Een deel van de collectie wordt bewaard in een tweetal ruimten in het Stadsmuseum zelf. Het betreft hier documentatie van boeken, foto’s, prenten, krantenartikelen en diverse grote en kleine voorwerpen. Voor de grootste objecten beschikt het Stadsmuseum over een depotruimte op het industrieterrein Kickersbloem. Er wordt veel zorg besteed om de collectie in een goede staat te bewaren en er bestaat een grote behoefte aan een depot dat aan museale eisen voldoet, zodat de voorwerpen in veilige en optimale klimatologische omstandigheden beheerd kunnen worden.

 

 

Digitaliseren

De medewerkers van het Stadsmuseum hebben ook dit jaar weer vele foto’s, kaarten en afbeeldingen gescand, ingevoerd en beschreven in de database Cardbox. 
Ook is een A-3 formaat scanner aangekocht, zodat een gedeelte van de te scannen documenten groter dan A-4 formaat niet meer uitbesteed hoeft te worden.

In verband met de op handen zijnde samenvoeging van Droogdok Jan Blanken, Ramtorenschip De Buffel en het Stadsmuseum, wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe database voor het vastleggen van informatie. Inmiddels zijn voorbereidingen begonnen voor het samenvoegen van data van bovengenoemde partners en een start gemaakt met aanpassingen binnen Cardbox voor conversie naar een ander systeem.

 

Exposeren

Tentoonstelling

De expositie die in 2019 was ingericht had als titel “Bruggen en Sluizen in Hellevoetsluis”.  In deze expositie laat het Stadsmuseum zien hoeveel bruggen en sluizen, in al hun vormen, aanwezig zijn en waren in Hellevoetsluis.

  blz 3           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekmansbrug (Kippebrug) 

                         

Erfgoed met klasse(n)

In samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis en diverse andere deelnemende musea wordt aan het project Erfgoed met Klasse(n) deelgenomen. Hierbij maken leerlingen van de bovenbouw van het lager onderwijs kennis met de musea in Hellevoetsluis. Onderwerp dit jaar “Bruggen en Sluizen in Hellevoetsluis”, maar er wordt ook ingespeeld op vragen van leerlingen over andere thema’s.
Aan de hand van een speurtocht ontdekken de leerlingen op speelse wijze de collectie van het Stadsmuseum, waarna aan de hand van een uitleg en eventueel een filmpje nader wordt ingegaan op wat het museum verzamelt en tentoonstelt. Gedurende de maanden oktober en november bezochten 15 klassen met 335 leerlingen en begeleiders het museum.

 

 Online

Ook in 2019 is de website weer door veel geinteresseerden bezocht. De inhoud wordt regelmatig aangevuld met nieuwsberichten over activiteiten en nieuwe aanwinsten. Om alles goed te laten verlopen wordt de website door drie vrijwilligers van het Stadsmuseum onderhouden. Verder heeft het Stadsmuseum een pagina op Facebook, waar onder meer wekelijks een onderdeel uit de Canon van Hellevoetsluis wordt toegelicht en waar de wekelijkse, indirecte, bijdrage, die het Stadsmuseum levert in “Groot Hellevoet”, wordt gepubliceerd. 

 

Informatieverstrekking

Door bezoekers, de Gemeente, Musea en andere partijen, worden regelmatig vragen gesteld over de historie van Hellevoetsluis. Om hier antwoord op te geven wordt onderzoek verricht in de collectie. In de meeste gevallen kan de vraag worden beantwoord, soms wordt de vraag doorgespeeld naar bijvoorbeeld het Streekarchief Voorne-Putten. De vragen kunnen zowel in het Stadsmuseum als telefonisch/online worden gesteld.

Bewerken

Blz 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentatie

Naast het digitaliseren wordt er ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de documentatie met het doel deze beter toegankelijk te maken. In dit archief bevindt zich een krantenarchief en een boekencollectie. Vrijwilligers zijn wekelijks een dagdeel bezig met het verwerken van de aanwinsten. Beide collecties vormen een belangrijke bron van informatie over talloze onderwerpen uit de geschiedenis die direct of zijdelings betrekking hebben op Hellevoetsluis.

 

 

 

 

 
Bibliotheek

Het Stadsmuseum verzamelt boeken die een raakvlak hebben met Hellevoetsluis of daaraan verwante museale onderwerpen. Inmiddels is een behoorlijke bibliotheek opgebouwd die jaarlijks wordt uitgebreid. De boeken zijn verkregen door aankoop of schenking. De titels worden verwerkt in een Excel-bestand, zodat de standplaats eenvoudig terug is te vinden.

 

Bedrijfsvoering

Financieel

Het museum is financieel gezond, voor een deel te danken aan de bijdrage van onze donateurs. Ook voor het werk voor Erfgoed met Klasse(n) heeft het Stadsmuseum een vergoeding gekregen.

 

Bedrijfsplan

blz 5

 

 

Op 11 december 2019 is de overeenkomst getekend tussen Droogdok Jan Blanken, Ramtorenschip De Buffel en Stadsmuseum Hellevoetsluis. Hieruit is voortgekomen de Stichting Museumkwatier Hellevoetsluis. Bedoeling is dat de expositie van het Stadsmuseum medio 2022 richting Droogdok gaat verhuizen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

 

Bezoekers

Het Stadsmuseum is dit jaar door ca. 1585 mensen bezocht, te weten volwassenen, kinderen, leerlingen.Enkele drukke dagen waren de opening van het Museumjaar, het Museumweekend, Vestingcode en met name de Vestingdagen trokken veel bezoekers.
Ook zijn er gedurende het jaar groepen, in het bijzonder in het kader van ALZ, van mensen met beginnende dementie, langsgeweest, die op afspraak een rondleiding kregen.
Verspreid over het jaar hebben we ook regelmatig bezoekers mogen ontvangen die voorwerpen meebrachten of om informatie vroegen. Dankzij de uitgebreide collectie en het archief konden we deze bezoekers in de meeste gevallen van dienst zijn. 

 

Vrijwilligers

Het bestuur wordt gevormd door Rich van Kralingen (voorzitter), Leo Koster (penningmeester), Daniëlle Hoeben (secretaris), Bob Benschop (lid) en Sjaak Breeman (lid).

Er waren in 2019 18 vrijwilligers voor het Stadsmuseum werkzaam.

De baliebezetting verliep ook in 2019 vrijwel probleemloos. Doordeweek is er een vaste bezetting, in het weekend, alleen op zondag open, heeft iedereen een keer in de vijf weken dienst heeft.

 

blz 6

                            

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jantje, een van de trouwe vrijwilligers

 

 

 Verdere activiteiten

Omdat het in februari  wederom een groot succes was, is er besloten, in samenwerking met de Verdedigingswerken, Scouting, Droogdok, De Buffel en Noord Hinder, om in februari 2020 de 3e Bibbergriezeltocht te gaan houden, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Het organiseren van een dergelijk evenement heeft als doel heb het meer bekend maken van de diverse musea onder het Hellevoetse publiek. Ook de Paaspuzzeltocht was weer een groot succes.

 

Museumcontacten

De deelname aan het Museumplatform beperkt zich noodgedwongen nog steeds tot het volgen van de berichtgeving en waar mogelijk deelname aan gezamenlijke activiteiten, zoals de opening van het Museumseizoen. 
De contacten met de andere musea in Hellevoetsluis zijn goed en waar mogelijk wordt medewerking verleend aan verzoeken om informatie, met name uit onze digitale database, of door het uitlenen van voorwerpen. onderhouden. Ook met het Streekarchief Voorne-Putten is een goed contact.

 

Public relations

Door middel van folders, de website, de pagina op Facebook en artikelen in lokale kranten blijft het Stadsmuseum werken aan de naamsbekendheid. 

 

Projectvoorstel ontwikkeling samenwerking Stadsmuseum met andere musea binnen Hellevoetsluis in de komende jaren. 

‘Historisch Hellevoetsluis is het bezoeken waard’. Onder dit motto willen het bestuur en de vrijwilligers een bijdrage leveren aan de bewustwording van de rijke geschiedenis die de vesting van Hellevoetsluis en de omringende polders van Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Oudenhoorn te bieden hebben. 
Wonen, werken en recreëren op en rond het water gaan hier al eeuwen hand in hand. Deze tradititie wordt voortgezet in een stadsmuseum waarin het verleden centraal staat om een beter begrip te kweken voor de karakteristieken van hedendaags Hellevoetsluis.

Het museum bestaat uit diverse onderdelen die hieronder worden toegelicht. Het zijn de randvoorwaarden voor vervolgstappen, die de komende maanden met diverse betrokken partijen nader worden uitgewerkt. Ook als de basis voor het museum daadwerkelijk is gerealiseerd zal dit geen eindpunt betekenen, maar een opstap vormen naar verdere ontwikkelingen om het als levend instituut midden in de Hellevoetse samenleving te plaatsen. Daarvoor worden ook enige voorstellen gedaan.

 

Tot slot

Uit dit jaarverslag blijkt dat de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis nog steeds volop in de beweging is en met zijn tijd meegaat. Juist dankzij de wekelijkse inzet van onze vrijwilligers hebben we ook het afgelopen jaar weer veel bereikt en verwachten nog veel meer te bereiken in de komende jaren.  In het komende jaar wordt de focus gelegd op de samenvoeging van de vorengenoemde partijen! Met veel plezier hebben de medewerkers gezamelijk hard gewerkt om de geschiedenis van Hellevoetsluis levend te houden. 
Naast de inzet van de vrijwilligers is ook de financiele steun van de donateurs en de subsidie van de Gemeente broodnodig om ons in staat te stellen ons werk te blijven doen.